BMW M3 Ring Taxi 綠色地獄緊咬Aventador SV與Cayman GT4

or341 

雖然M3整體性能比不上Aventador SV與Cayman GT4,又是使用老式的普通輪胎,但幾乎每天都在綠色地獄裡討生活的M3 Ring Taxi駕駛,跑北環就和走廚房一樣輕鬆自在。 

 

 

 

 

Scroll to Top