550hp 1/4英里加速幹掉720hp!!! 這是怎麼一回事???

jiroptgrty 

550 HP BMW M4 在1/4英里直線加速賽跑贏了擁有720 HP的Corvette ZR1!!!

Corvette ZR1怎麼了??? 是身體不適嗎???

 

 

 

 

Scroll to Top